Privacy beleid cursisten

FysioVeghel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als cursusaanbieder zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

FysioVeghel

Vondelstraat 3a, 5462 CS te Veghel

Email: info@fysioveghel.nl

Telefoon: 0413-367006

Contactpersoon: Evert Jan Das

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het reserveren van een plaats bij de door u geboekte cursus.

Verstrekken van relevante informatie over uw cursus voor begin van de cursus (b.v. voorbereidende opdrachten, begin- en eindtijden,).

 • Het opmaken van een factuur t.b.v. betaling.
 • Bij afmelden of annulering van de cursus/opleiding het opmaken van een creditfactuur.
 • Het opmaken van bewijzen van deelname met uw naam en geboortedatum.
 • Het verstrekken van uw naam, adresgegevens incl. geboortedatum en relatienummer aan het KNGF of VvOCM voor de toekenning van accreditatiepunten.
 • Voor marketing- en communicatiedoeleinden maken wij regelmatig foto’s tijdens de cursus. Wij vragen voorafgaande schriftelijk om toestemming. De foto’s kunnen gebruikt worden voor blogberichten op Facebook, LinkedIn of het maken van advertenties. Zonder expliciete schriftelijke toestemming zullen geen foto’s van u worden gemaakt en worden gebruikt.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres en indien uw werkgever de factuur betaald ook naam en adres van uw werkgever. Geboortedatum, IBAN-nummer en het CKR/KNGF nummer.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de registeradministratie van het KNGF en VvOCM voor de toekenning van accreditatiepunten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Geheimhouding

In de algemene voorwaarden is de geheimhouding van persoonsgegevens door ons geregeld. Als cursusdeelnemer komt u tijdens de cursus mogelijkerwijs ook privacy gevoelige informatie over patiënten, medecursisten en docenten te weten. Als cursusdeelnemer bent u verplicht vertrouwelijk met deze informatie tijdens en na afloop van de scholingsactiviteit om te gaan.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betreft vooral een wettelijk bewaartermijn van de belastingdienst voor de financiële administratie en de daaraan gekoppelde cursusadministratie. De wettelijke bewaartermijn hiervoor is zeven jaar. Daarna zullen alle gegevens verwijdert worden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • De website waar uw aanmelding plaats vindt is via “https” beveiligd.
 • Ook onze computers worden door virus programma’s en firewalls beveiligd, de besturingssystemen zijn altijd up-to-date.
 • Wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd.
 • Deelnemerslijsten en aanwezigheidsformulieren worden na afloop van de cursus weer opgeborgen in een afgesloten kast. Daar worden ook uw facturen en bankgegevens bewaard. Lijsten die niet meer benodigd worden voor de administratie worden vernietigd.

Rechten omtrent je gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Fysioveghel