FysioVeghel
Fysiotherapiepraktijk Das
Vondelstraat 3a
5462 CS Veghel,
Noord-Brabant NL

Telefoon: 0413-367006
Email: info@fysioveghel.nl

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u onze privacyverklaring, die dient om u inzicht te geven in uw rechten en privacy. Mocht u vragen hebben over het onderstaande dan kunt u contact met ons opnemen via ons praktijknummer 0413-367006 of via email info@fysioveghel.nl

Welke gegevens van u brengen wij in kaart?

Op het moment dat u bij ons een eerste zitting fysiotherapie waarneemt gaat u met ons een behandelovereenkomst aan. Hiervoor verzamelen wij van u de volgende persoonsgegevens:

 • BSN*
 • Documenttype en -nummer*
 • Geslacht*
 • Geboortedatum*
 • Achternaam*
 • Voorletters*
 • Voornaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts*
 • Verwijzer*
 • Verzekeringsgegevens
 • Gegevens over uw gezondheid

* Wij zijn wettelijk verplicht deze gegevens van u te registreren.

Toelichting op deze gegevens:

Uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij om met u te communiceren. Denk hierbij aan het maken van afspraken, het versturen van huiswerkoefeningen of een behandelfactuur.

Uw verzekeringsgegevens gebruiken wij om zittingen bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren.

Met behulp van uw BSN, geslacht en geboortedatum vragen wij, via een beveiligde verbinding, uw verzekeringsgegevens op bij VECOZO (controle op verzekeringsrecht COV).

Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, aard van de gegevens die worden geregistreerd, beheer van de gegevens en de personen die toegang hebben tot deze gegevens en het inzagerecht van de patiënt of cliënt. Indien u noodzakelijke persoonlijke gegevens niet wilt delen, kunnen wij u niet in behandeling nemen.

Wij maken verder een behandeldossier aan waarin wij gegevens van u verzamelen die nodig zijn om tot een adequate fysiotherapeutische behandeling te komen. Dit gebeurt volgens de richtlijn fysiotherapeutische dossiervorming van onze beroepsgenootschap (het KNGF). Indien u meent dat deze gegevens onjuist zijn ingevuld dan kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen of aan te vullen. Ook heeft u het recht om een verzoek in te dienen om gegevens uit uw dossier te laten verwijderen. U heeft verder het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te laten legitimeren voordat wij gehoor geven aan deze verzoeken.

Wie heeft inzage in uw gegevens?

Alle werkzame fysiotherapeuten en eventuele stagiaires binnen onze praktijk hebben de mogelijkheid om persoons- en dossiergegevens in te zien. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en zullen alleen het dossier inzien op het moment dat dit noodzakelijk is, zoals voor een waarneming bij vakantie of ziekte van uw eigen therapeut.

Voor de behandeling is het soms wenselijk contact te zoeken met andere zorgspecialisten of verwijzers. Dit zal altijd in overleg met u gebeuren. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor kwaliteitsverbeteringen, waarbij gegevens altijd geanonimiseerd verstuurd worden. Deze gegevens zullen nooit tot u te herleiden zijn.

Hoe lang worden uw gegevens door ons bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk, voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is, door ons bewaard. Uw dossiergegevens worden 15 jaar bewaard (wettelijk). De gegevens worden zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Alle gegevens zijn beveiligd volgens de huidige normen en wetgeving. Indien er regels worden aangepast of toegevoegd, zullen wij erop toezien dat wij hier zo snel mogelijk aan voldoen.

Wij werken samen met de onderstaande instanties voor het verwerken van onze/uw gegevens met betrekking tot het behandeldossier. Met alle instanties hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten volgens de huidige wetgeving van de AVG (geldend per 25 mei 2018).

Heeft u een klacht?

Mocht u klachten hebben dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke binnen onze praktijk. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u met uw klacht terecht bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Scroll naar boven